logo
  • гр. София, бизнес център SONIQUE

  • ул. Акад.Стефан Младенов 46, ет.8, 22А

  • 09:00 - 18:00

  • ПОН - ПЕТ

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ


ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

  • I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на клиентите си посредством Интернет сайта на фирма ЗИТ Интернешънъл ЕООД. Тези условия обвързват всички потребители. Настоящите общи условия уреждат отношенията между 'ЗИТ Интернешънъл' ЕООД и посетителите на сайта относно ползването му за сключване на договори за покупко-продажба на стоки. Общите условия са задължителни при ползването на сайта и всяко негово зареждане от потребител представлява електронно изявление за безусловно съгласие с тях.


2. Идентифициране на клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на ЗИТ Интернешънъл, съхранение на IP адреса на клиента, както и всяка друга информация.


3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на ЗИТ Интернешънъл не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.


4. След избор на стока/артикул, зареждат специална страница за поръчка, отбелязват че са съгласни с общите условия и декларират безусловното си съгласие за заплащане на посочената цена на избраната от тях стока. Това действие има правно обвързваща сила. След кликане на бутона 'ПОРЪЧАЙ', потребителите се съгласяват да закупят стоките.След приключване на заявката, потребителят получава на посочен от него имейл съобщение за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът за покупко-продажба е сключен.

5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.


6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

II. ДОСТАВКА

7. Клиентът носи изцяло риска от повреждане или загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.


8. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

9. Поръчките се обработват всеки делничен ден между 9 и 15 часа. Поръчка направена след 15 часа се изпълнява на следващия работен ден.

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

10. ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока (без Аксесоари и Консумативи), ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

11. Цените, посочени на сайта са за единично количество и не включват опаковане и транспортиране. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

12.Всички обявени цени са в български лева, без включен ДДС. Условие за доставката е извършване на авансовото плащане от страна на Купувача.Поръчаното от Купувача фискално устройство /фискални устройства/ се доставя на Купувача чрез куриер на посочения от него адрес и през посочения от Купувача период за извършване на доставката. Цената на доставката може да варира в зависимост от избрания от клиента куриер, стойността на поръчката и населеното място.

V. Връщане на стоката

13. Стоките, заявени онлайн се доставят от куриерски служби. С подписване на разписка за приемане, Клиента удостоверява, че е получил пратката в добър външен вид, съответстващо количество и ненарушена цялост, отговарящи на направената заявка. Според Закона за защита на потребителите, Клиента има право на рекламация при несъответствие с обявената търговска марка, при констатирани липси и дефекти. В срок от 14 дни след получаване на стоката клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия: запазена е оригиналната опаковка на продукта, не са на лице повреди от неправилна употреба (стоката не е скъсана, счупена, надраскана). Транспортните разходи за връщане на стоката са за сметка на Клиента, а при замяна това включва и двете посоки, с тарифа на избрана от клиента куриерска фирма.

14. Ако се връща фискализирано фискално устройство, се заплащата и таксата за дерегистрация по ценоразпис на сервиза.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

15. Клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина ЗИТ Интернешънъл .

16. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

17. Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата ЗИТ Интернешънъл.

18. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ЗИТ Интернешънъл услуги;
• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не извършва злоумишлени действия;
• да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ЗИТ Интернешънъл в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;


18а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

19. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.


20. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на ЗИТ Интернешънъл .


21. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез ЗИТ Интернешънъл.


21а. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

22. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

23. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Клиенти.'ЗИТ Интернешънъл' ЕООД полага дължимата грижа за защита на информацията за потребителя, станала му известна от регистрацията в сайта, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. С факта на регистрация и приемане на общите условия на сайта, потребителят дава съгласие за обработване на личните му данни за целите на сключваните с доставчиците договори за покупко-продажба на стоки. 'ЗИТ Интернешънъл' ЕООД няма да предоставя информация за потребителите на трети лица без тяхно съгласие, освен в предвидените от българското законодателство случаи.
24. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@zitint.com ТЪРГОВЕЦА събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове и добрите нрави.

25. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА

26. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

27. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

27а. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

IX. ИЗМЕНЕНИЯ

28 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

X. ТЕРМИНОЛОГИЯ

29. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /името на сайта/ на своя компютър.

30. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

31. Интернет магазина /името на сайта/ е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

32. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

Експресна поръчка